Zgłoś uwagi do planu

Dolina Prądnika to dom dla wielu gatunków roślin, zwierząt i ludzi. Tereny te obfitują w ostańce wapienne, są tu liczne jaskinie, szczeliny krasowe i naturalne cieki wodne. Od pokoleń ludzie żyli na tym terenie w zgodzie z naturą i w poszanowaniu jej piękna.  

Niestety w wyniku realizacji projektu Wód Polskich „Stop powodzi” planuje się tu stworzenie rozległego zbiornika retencyjnego. Jego betonowa tama przecinać będzie wejście do doliny, zalewając prawie 20 hektarów chronionego dotąd obszaru. 

Pomóż nam ocalić Dolinę Prądnika  – zgłoś uwagi do planu!

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
konsultacje@stoppowodzi.pl

UWAGI I WNIOSKI DO PROJEKTU aPZRP DLA OBSZARU DORZECZE WISŁY

Działając na podstawie art. 29 w zw z art. 5 Ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj. z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zgłaszam wniosek o wykreślenie z aPZRP dla obszaru dorzecze Wisły pozycji: „W_GZW_978 budowa zbiornika wodnego na cieku Prądnik w cieku Prądnik w km 18+840”. 

Wniosek swój motywuję negatywnym wpływem, jaki realizacja powyższej inwestycji wywrze na walory przyrodnicze, rekreacyjne, krajoznawcze, kulturowe i społeczne unikalnego regionu Doliny Prądnika, przyczyniając się do istotnej destrukcji tego regionu we wszystkich wskazanych obszarach. Projekt budowy zbiornika w tym miejscu jest sprzeczny w pierwszym rządzie z naczelnymi zasadami dotyczącymi ochrony środowiska  oraz ochrony zdrowia obywateli (art. 5, 68 i 74 Konstytucji RP), a także zasadami ochrony dziedzictwa narodowego i kulturalnego narodu (art. 5 i 6 Konstytucji RP). 

Ponadto projekt jest sprzeczny z szeregiem ustaw i aktów wykonawczych, w tym m.in. z Ustawą z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 282), Ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219), Ustawą o ochronie przyrody z dnia 22 listopada 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego z dnia 8 sierpnia 1997 (Dz.U. Nr 99, poz. 607)

Szczegóły wraz z uzasadnieniem niniejszego wniosku przedstawiam w załączonym formularzu. Przesyłając niniejszy wniosek wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą zawartą na Formularzu (Załącznik nr 1).

Załącznik nr 1

PoDpisz się

Podaj swoje poprawne dane osobowe – tylko z nimi Twój wniosek będzie miał moc prawną.

Ważne! Po wysłaniu wniosku dostaniesz potwierdzenie na skrzynkę mailową. Sprawdź również folder SPAM. Prosimy, nie przesyłaj wniosku wielokrotnie!

    Przewiń do góry