Tekst protestu

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
konsultacje@stoppowodzi.pl

UWAGI I WNIOSKI DO PROJEKTU aPZRP DLA OBSZARU DORZECZE WISŁY

Działając na podstawie art. 29 w zw z art. 5 Ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj. z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zgłaszam wniosek o wykreślenie z aPZRP dla obszaru dorzecze Wisły pozycji: „W_GZW_978 budowa zbiornika wodnego na cieku Prądnik w km 18+840”. 

Wniosek swój motywuję negatywnym wpływem, jaki realizacja powyższej inwestycji wywrze na walory przyrodnicze, rekreacyjne, krajoznawcze, kulturowe i społeczne unikalnego regionu Doliny Prądnika, przyczyniając się do istotnej destrukcji tego regionu we wszystkich wskazanych obszarach. Projekt budowy zbiornika w tym miejscu jest sprzeczny w pierwszym rzędzie z naczelnymi zasadami dotyczącymi ochrony środowiska  oraz ochrony zdrowia obywateli (art. 5, 68 i 74 Konstytucji RP), a także zasadami ochrony dziedzictwa narodowego i kulturalnego narodu (art. 5 i 6 Konstytucji RP). 

Ponadto projekt jest sprzeczny z szeregiem ustaw i aktów wykonawczych, w tym m.in. z Ustawą z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 282), Ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219), Ustawą o ochronie przyrody z dnia 22 listopada 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego z dnia 8 sierpnia 1997 (Dz.U. Nr 99, poz. 607)

Szczegóły wraz z uzasadnieniem niniejszego wniosku przedstawiam w załączonym formularzu. Przesyłając niniejszy wniosek wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą zawartą na Formularzu (Załącznik nr 1).

Załącznik nr 1
Formularz składania uwag i wniosków

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Dziękujemy za zaangażowanie w obronę Doliny Prądnika!

Przewiń do góry