Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

przez administratora strony ocaldoline.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest administrator strony internetowej www.ocaldoline.pl Anna Maria Busch – właściciel domeny www.ocaldoline.pl, Adres: ul. Mandellstraße 14, 8010, Graz, Austria, email: hi@ambusch.net, tel +48 605 369 260. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora, można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.
2. Państwa dane przetwarzane są przez Administratora w formie listy zawierającej;
a) imię i nazwisko,
b) adres email.
3. Formularz wysyłania wniosków zamieszczony na stronie internetowej służy wyłącznie ułatwieniu i usprawnieniu procesu zgłaszania uwag i wniosków do projektu „W_GZW_978 budowa zbiornika wodnego na cieku Prądnik w cieku Prądnik w km 18+840”, a Administrator nie działa w Państwa imieniu.
4. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się w celu złożenia UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU aPZRP DLA OBSZARU DORZECZE WISŁY do Ministra Infrastruktury. Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby podpisującej Uwagi i wnioski). Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia lub zaprzestania zbierania Państwa danych w dobrowolnym momencie.
5. Państwa dane zostaną usunięte z serwera po upływie konieczności ich przechowywania, lecz nie wcześniej niż 31 grudnia 2021 r.
6. Wynikiem podpisania przez Państwa formularza poprzez zaznaczenie check-box będzie wysłanie UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU aPZRP DLA OBSZARU DORZECZE WISŁY za pośrednictwem Państwa adresu email podanego w formularzu wraz z załącznikiem sygnowanym Państwa imieniem, nazwiskiem i adresem mailowym na adres konsultacje@stoppowodzi.pl. Dalsza korespondencja ze strony Ministerstwa Infrastruktury lub PGW Wody Polskie wpłynie bezpośrednio na Państwa skrzynkę e-mail i żadne inne podmioty nie będą miały do niej dostępu.
7. UWAGI I WNIOSKI DO PROJEKTU aPZRP DLA OBSZARU DORZECZE WISŁY nie zostaną wysłane jeśli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie danych poprzez kliknięcie check-box na formularzu. .
8. Mają Państwo prawo do;
a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt na adres email: kontakt@ocaldoline.pl.
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
10. Po wysłaniu Uwag i wniosków poprzez formularz, Państwa dane będą przetwarzane przez odbiorcę UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU aPZRP DLA OBSZARU DORZECZE WISŁY zgodnie z klauzulą informacyjną Ministerstwa Infrastruktury zamieszczoną pod formularzem zgłaszania uwag i wniosków. Wysyłając UWAGI I WNIOSKI DO PROJEKTU aPZRP DLA OBSZARU DORZECZE WISŁY wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych zgodnie z tą klauzulą.


przez ministerstwo Infrastruktury

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, zwany dalej „Administratorem”;
2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym;
3) Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z art. 185 ust. 3 w zw. z ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495);
4) Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania Pani/Pana danych innemu podmiotowi, tj.:
– podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. w zakresie rejestracji korespondencji, centralnego wydruku),
– innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
5) Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia rozpatrzenie zgłoszonych uwag i wniosków do projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym;
6) Posiada Pan/Pani prawo do:
• żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.);
9) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl


Przewiń do góry