Zdjęcie © Magda Tracz Fotografia

Dziękujemy!

Dzięki Waszemu wsparciu i zaangażowaniu inwestycja w rejonie Otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego nie powstanie. Jako alternatywa przyjęta została koncepcja zaproponowana przez gminy Sułoszoszowa, Skała i Wielka Wieś zakładająca rewitalizację istniejących stawów.

Fragment pisma Wód Polskich do Posłanki Róży Thun

„Nowe obliczenia wykazują więc, że pomimo znacznego przyrostu wielkości zlewni wartość przepływu pomiędzy Krakowem, a Ojcowem praktycznie się nie zmienia. (…) na aktualnych mapach brak jest istotnego zagrożenia powodziowego dla terenów położonych wzdłuż Prądnika, czemu z kolei zaprzeczają występujące często na tych terenach powodzie.

Wskutek tak dużych zmian w wartościach przepływów (a także dużego sprzeciwu społecznego) istnieje konieczność odstąpienia od realizacji zbiornika w górnej części zlewni, na terenie gminy Wielka Wieś (zadanie nr W_GZ_W_978). Jednak powtarzające się w ostatnich latach zdarzenia powodziowe oraz postępująca antropopresja na obszarze gminy Zielonki, nie pozwalają na całkowitą rezygnację z zaplanowanych jeszcze na etapie I cyklu PZRP działań w dolnym odcinku rzeki Prądnik.

Dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego w gminach Sułoszowa, Skała i Wielka Wieś proponuje się utworzenie programu lokalnej retencji poprzez budowę czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych i jednego polderu, mogących zgromadzić 332 tys. m³ wód powodziowych. Ww. obiekty zostały zaproponowane przez władze samorządowe wymienionych gmin oraz Dyrekcję Ojcowskiego Parku Narodowego, częściowo na bazie istniejących stawów. Obiekty te znajdują się poza terenami zagospodarowanymi, nie powodują wysiedleń, a ich realizacja wymaga niewielkich inwestycji zabezpieczających nasypy drogowe i działań dodatkowych (pogłebienie stawów). Program zwiększenia lokalnej retencji powiązany jest z działaniami prośrodowiskowymi (…).

Na potrzeby oceny strategicznej do projektów aPZRP przewidziano konsultacje społeczne, które odbędą się od dnia 13 października 2021 do dnia 2 listopada 2021

Czytaj dalej…

Grafika © Wody Polskie

Podpisani

Marcin Szymański, Anna Busch, Renata Lewicka, Emilia Jabłońska, Małgorzata Kupiecka, Edyta Półtorak i ponad 3500 dalszych osób tworzyło inicjatywę obywatelską Ocal Dolinę Prądnika.

Przewiń do góry